DOTÁCIE – už len do 9.7.2019!

Vážené včelárky, vážení včelári,

chceli by sme Vám pripomenúť termín zasielania žiadostí o vyplatenie pomoci v podpornom období 2018/2019, ktorý práve prebieha.

 Aktivity, ktoré máte naplánované, je potrebné zrealizovať najneskôr do 9.7.2019, ako napríklad:

Technická pomoc včelárom a včelárskym združeniam (medomet, odviečkovacie zariadenie, pastovacie zariadenie, …)

 1. a)     organizovanie prednášok alebo seminárov,
 2. b)     vedenie včelárskych krúžkov,
 3. c)      organizovanie vzdelávacích programov,
 4. d)     organizovanie výstav, súťaží, národných a medzinárodných podujatí a exkurzií včelárskych krúžkov na školské a ukážkové včelnice v SR,
 5. e)     účasť zástupcov včelárskych združení na vzdelávacích, odborných, národných a medzinárodných prezentačných podujatiach,
 6. f)      publikačnú, osvetovú a propagačnú činnosť súvisiacu so včelárstvom,
 7. g)     nákup výpočtovej a audiovizuálnej techniky, zriadenie pripojenia k verejnej elektronickej komunikačnej sieti a používanie verejnej elektronickej komunikačnej služby pre včelárske združenia,
 8. i)       zabezpečenie technických pomôcok a zariadení na získavanie, spracovanie a skladovanie včelích produktov,
 9. j)      vybavenie školských včelníc pri vysokej škole, na ktorej sa vyučuje včelárstvo ako samostatný predmet, alebo pri strednej odbornej škole, na ktorej sa poskytuje výchova a vzdelávanie v oblasti včelárstva v samostatnom študijnom alebo učebnom odbore,
 10. k)     vybavenie ukážkových a ekologických včelníc,
 11. l)       vybavenie pokusných včelníc,
 12. m)    ochranu včelstiev pred voľne žijúcou zverou,
 13. n)     technické pomôcky pre včelárske krúžky,
 14. o)    organizovanie letných kurzov včelárstva pre účastníkov vo veku 6 až 19 rokov.

Kontrola varroázy (liečivá, aerosólové vyvíjače, úľové váhy …)

 1. a)na nákup liekov alebo veterinárnych prípravkov povolených v Slovenskej republike na liečbu varroázy alebo na nákup prostriedkov na prevenciu varroázy,
 2. b)spojených s aplikáciou aerosólu alebo použitím iných technologických zariadení povolených v Slovenskej republike pri prevencii alebo liečení varroázy,
 3. c)na prehliadky včelstiev na trvalých a kočovných stanovištiach vykonané úradnými veterinárnymi lekármi alebo veterinárnymi asistentmi,
 4. d)na nákup aerosólových vyvíjačov, kompresorov a iných certifikovaných technických prostriedkov na liečenie varroázy,
 5. e)na nákup úľových váh pre veterinárnych asistentov.

Racionalizácia sezónneho presunu včelstiev (prívesy, vozíky, kočovanie, projekty, fotopasca …)

 1. a)     zariadenie na sezónny presun včelstiev,
 2. b)     sezónny presun včelstiev na stanovištia, ktoré sú umiestnené mimo trvalých stanovíšť,
 3. c)     vypracovanie a realizáciu projektov na zlepšenie pastevných podmienok včelstiev a signalizačnej služby kvitnutia nektárodajných rastlín,
 4. d)     nákup zariadenia na signalizáciu a ochranu pred krádežami úľov a kočovných zariadení alebo proti ich poškodeniu alebo zničeniu.

Podpora laboratórií vykonávajúcich analýzu fyzikálno-chemických vlastností medu,

 1. a)analýzu medu v rámci súťaže o najlepší med vykonanú v referenčnom laboratóriu,
 2. b)analýzy medu v rámci medzinárodných súťaží vykonanú v referenčnom laboratóriu alebo v akreditovanom medzinárodnom laboratóriu,
 3. c)analýzy medu v rámci identifikácie kontaminovaného alebo falšovaného medu, vykonanú v referenčnom laboratóriu alebo v akreditovanom medzinárodnom laboratóriu.

Podpora obnovenia stavu včelstiev (nákup matiek, úľov, včelstiev pre začínajúcich včelárov), …

 1. a)nákup včelích matiek slovenskej kranskej včely zo šľachtiteľského, rozmnožovacieho chovu slovenskej kranskej včely z uznanej línie,
 2. b)nákup najviac troch nových včelstiev osadených matkami z plemenných chovov slovenskej kranskej včely pre začínajúceho včelára, ktorý počas včelárskeho roka úspešne ukončil vzdelávací program pre začínajúcich včelárov podľa § 4 ods. 1 písm. c) alebo vzdelávací program na strednej škole alebo študijný program na vysokej škole, podľa § 4 ods. 1 písm. j) nariadenia č. 135/2017 Z. z.,
 3. c)nákup najviac troch nových úľových zostáv pre začínajúceho včelára, ktorý počas včelárskeho  roka úspešne ukončil vzdelávací program pre začínajúcich včelárov podľa § 4 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 135/2017 Z. z. alebo vzdelávací program na strednej škole alebo študijný program na vysokej škole podľa § 4 ods. 1 písm. j) nariadenia č. 135/2017 Z. z.,
 4. d)jednu testovanú matku a na založenie a prevádzku zariadenia určeného na vykonávanie výkonnostných testov na určenie plemennej hodnoty včiel (testačná stanica).

Prosíme o promptné predkladanie podkladov na sekretariát SZV.

 V zmysle vyššie uvedeného prosíme predsedov a tajomníkov o upovedomenie všetkých členov ZO SZV, aby tak čo najskôr učinili.

 Pokiaľ ste nám už podklady predložili, považujte tento e-mail za bezpredmetný.

Pomoc včelárom je našou prioritou!

Tím Sekretariátu SZV

Slovenský zväz včelárov

Svrčia 14

842 08 Bratislava

Tel.: 0903296865

E-mail: sekretariat@vcelari.sk